Regulamin

Regulamin korzystania z usługi platformy e-learningowej zbm-passport.vicesima.com 

I. Postanowienia ogólne

 1. Poprzez określenia występujące w niniejszej umowie należy rozumieć: - Operator – Vicesima sp. z o.o., adres: Plac Solny 14, 50-062 Wrocław, zarejestrowana pod  numerem KRS: 0000337859 | NIP: PL 897-17-55-768 | REGON: 02107785 - Usługa – korzystanie z platformy e-learningowej zbm-passport.vicesima.com - Cennik – cennik korzystania z Usługi będący integralną częścią regulaminu - Klient – osoba korzystająca z Usługi na podstawie umowy zawartej z Operatorem.
 1. Przed skorzystaniem z Usługi Klient zobowiązany jest potwierdzić, że zapoznał się z treścią regulaminu, zgadza się ze wszystkimi jego postanowieniami i zobowiązuje się go w całości przestrzegać. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Operatorem stanowi potwierdzenie, że Klient zapoznał się z treścią regulaminu. O takim skutku zawarcia umowy Klient zostanie poinformowany przy zawieraniu umowy.
 2. Regulamin stanowi integralną cześć umowy.
 3. Usługa jest świadczona w kilku modułach. Ilość modułów, ich skład oraz cenę za dany czas jej świadczenia określa Cennik
 4. Zmiana składu modułu, niepowodująca zmniejszenia jego funkcjonalności określonej umową nie stanowi zmiany regulaminu.
II. Umowa na korzystanie z usług platformy e-learningowej
 1. Klient zawiera z Operatorem umowę na Usługę poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego przez Operatora na stronie internetowej. Klient zobowiązany jest do wypełnienia pól oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Zakres na jaki zostanie zawarta umowa wynikać będzie z wyboru przez Klienta odpowiedniej opcji cenowej określonej w Cenniku. Klient będzie mógł rozpocząć korzystanie z Usługi dopiero po zaksięgowaniu przez Operatora wpłaty dokonanej przez Klienta.
 3. Klient wnosi opłatę za wybrany kurs e-learning dokonując wyboru płatności poprzez PayU (przelewem, za pomocą karty płatniczej) albo przelewem lub za pośrednictwem poczty wpłacając kwotę za kurs i wybrane opcje dodatkowe bezpośrednio na konto Operatora.
 4. Dokonanie przez Operatora zmiany Cennika nie ma wpływu na okres obowiązywania umowy w odniesieniu do elementów Usługi wykupionych przed zmianą Cennika.
 5. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany regulaminu.
 6. Klient nie jest uprawniony do udostępniania Usługi osobom trzecim.
 7. Umowa z Klientem może zostać rozwiązana przez Operatora w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach: a) złamania przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu. b) podania przez Klienta nieprawdziwych danych w trakcie rejestracji, c) trwałej niemożności świadczenia Usługi z przyczyn niezależnych od Operatora. d) podejmowania przez Klienta nieuprawnionych prób ingerencji w oprogramowanie platformy e-learningowej
 8. Rozwiązanie umowy z przyczyn określonych w ust. 6 pkt. a, b i d nie powoduje konieczności zwrotu Klientowi uiszczonych przez niego opłat.
 9. Wszelka korespondencja, w tym oświadczenia Operatora będą kierowane do Klienta na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie wypełniania formularza przy rejestracji.
III. Cena oraz formy płatności:
 1. Wszystkie ceny podane na stronach portalu szkoleniowego Paszport Bezpieczeństwa są cenami netto (nie zawierają 23% podatku VAT). Ostateczną, wiążącą ceną jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. Należności z tytułu udziału w kursie e-learning można dokonywać: •przelewem na konto bankowe; •poprzez system płatności on-line PayU - system administrowany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444
IV. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Operatora
 1. Operator deklaruje, że czynić będzie starania do zapewnienia jak najwyższej efektywności działania Usługi, jednakże dopuszcza możliwość występowania przerw w możliwości korzystania z Usługi przez Klienta.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw konserwacyjnych. Operator będzie w miarę możliwości informował Klientów o planowanych przerwach konserwacyjnych i deklaruje ich prowadzenie w godzinach nocnych pomiędzy 22:00 a 6:00.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi, bez powiadomienia o tym Klienta, w przypadku wykorzystywania jej do celów niezgodnych z obowiązującym prawem lub niezgodnie z umową.
 4. Operator zachowa w tajemnicy wszelkich danych przekazanych mu przez Klienta, o ile nie będzie zobowiązany do ich ujawnienia na podstawie przepisów prawa i na żądanie uprawnionego organu.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania postanowień umowy o świadczenie Usługi. Ponadto Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powstałe w wyniku korzystania z Usługi.
V. Prawa i obowiązki Klienta
 1. Klient ma prawo i obowiązek korzystać z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób określony umową, przepisami prawa oraz normami społeczno-obyczajowymi.
 2. Klient jest zobowiązany chronić swoje hasło dostępu do Usługi i nie udostępniać go osobom trzecim.
 3. Klient wypełniając formularz zgłoszeniowy jest zobowiązany do podania prawdziwych danych i ich bieżącej aktualizacji. Wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania powyższego obowiązku obciążać będą Klienta.
 4. Klient bez zgody Operatora nie może dokonywać przekierowania do Usługi z innych stron internetowych.
VI. Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. Klient zgłasza Operatorowi reklamację świadczonej Usługi w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. Po upływie powyższego terminu Operator uprawniony jest do odmowy rozpoznania reklamacji.
 2. Reklamacje zgłaszane będą na adres zbm-passport@vicesima.com
 3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji oraz treść żądania Klienta
 4. Operator rozpoznaje reklamację w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od chwili jej zgłoszenia.
VII. Prawa autorskie.
 1. Materiały opublikowane przez Usługodawcę są objęte prawem  autorskim i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Poza wymienionymi w pkt. 2 wyjątkami, kopiowanie udostępnianych przez serwis materiałów wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.
 2. Materiały zawarte w kursie (teksty, rysunki, zdjęcia, nagrania lektora) mogą być wykorzystywane jedynie przez klienta, który opłacił dostęp do korzystania z danego kursu. Załączniki do kursów w postaci dokumentów w formacie PDF lub obrazków Uczestnik możne drukować i kopiować na użytek osobisty, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
VIII. Ochrona danych osobowych, korespondencja między stronami
 1. Operator jest administratorem danych osobowych uzyskanych w trakcie realizacji Usługi.
 2. Klient poprzez akceptację regulaminu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych danych osobowych na potrzeby świadczenia Usługi oraz w celach marketingowych (zgodnie z ustawą z dn. 10 maja. 2018 roku o ochronie danych osobowych) przez Operatora oraz oświadcza, iż wie, że ma zapewnione prawo wglądu do swoich danych i ich aktualizacji.
 3. W zakresie pieczy nad uzyskanymi w trakcie trwania umowy danymi Operator przestrzegać będzie postanowień ustawy o ochronie danych osobowych z dnie 10 maja 2018 roku .
 4. Klient poprzez akceptację regulaminu oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Operatora, za pomocą Śródków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Szczegółowe informację dotyczące ochrony prywatności, ochrony danych osobowych i plików cookies są w polityce prywatności.
 6. Klient wszelką korespondencję dotyczącą realizacji Usługi winien kierować na adres poczty elektronicznej Operatora: zbm-passport@vicesima.com
IX. Postanowienia końcowe.
 1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu będą udostępniane na stronie Usługi.
 2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających ze świadczenia usługi podmiotom niebędącym konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jest Sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 4. Regulamin wchodzi w życie dnia 24.05.2018 r.
 

Last modified: Wednesday, 1 August 2018, 7:56 AM